П'ятниця, 28.07.2017, 17:47
Вітаю Вас Гость | RSS

Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ

Меню сайту
Категорії розділу
ДІК [5]
Статистика

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » ДІК

Положення про студентське самоврядування Дніпродзержинського індустріального коледжу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора коледжу

      №______від  «____»_________20__р. 

 

  ПОЛОЖЕННЯ

  про студентське самоврядування

 Дніпродзержинського індустріального коледжу

 Державного вищого навчального закладу

 "Український Державний хіміко-технологічний  університет "

 

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Основні терміни, які використані в цьому Положенні.

 

         Основні терміни, які використані в даному Положенні, мають таке значення:

—  студентська громада  – студенти всіх курсів денної форми навчання, які об’єднані постійним навчанням та життєдіяльністю у межах відділення (академічної групи) і місць проживання або добровільне об’єднання студентів кількох груп (курсів) для вирішення поточних питань, що виникають у повсякденному житті студентів, зокрема навчального, наукового, методичного, соціально-культурного,  комунально-побутового  та іншого характеру;

—   студентське самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність студентської громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб вищого навчального закладу вирішувати питання внутрівузівського значення в межах Конституції, законів України та підзаконних нормативних актів, які регламентують організацію та порядок навчального процесу, побуту, дозвілля у вищих державних навчальних закладах освіти;

—  загальні збори  — зібрання всіх чи частини студентів відділення (гуртожитку, коледжу) для вирішення питань внутрівузівського життя студентів;

—   представницький орган  студентського самоврядування — виборний орган, який складається зі студентів денної форми навчання і відповідно до Положення наділяється правом представляти інтереси студентської громади і приймати від її імені рішення;

—   делеговані повноваження — повноваження представницького органу студентського самоврядування, які надані йому загальними зборами студентів,

1.2. Студентське самоврядування у Дніпродзержинському індустріальному коледжі ДВНЗ УДХТУ — це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функції управління навчальним закладом, яка здійснюється відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентськими колективами.

Діяльність органів студентського самоврядування (ОСС) коледжу будується на засадах демократизму, принципах добровільності, гласності.

      1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування коледжу керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Кабінету Міністрів України, Положенням про ДІК  ДВНЗ УДХТУ і даним Положенням.

      1.4. Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою громадського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування (загальних зборах чи конференції) трудового колективу ДІК повинно бути забезпечено представництво не менше 10% від його загальної чисельності  представників осіб, які навчаються (студентів).

      1.5. В органах студентського самоврядування беруть участь студенти денної форми навчання Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ.

Членство в ОСС припиняється автоматично при закінченні навчання в коледжі. При вступі для подальшого навчання у коледжі членство в ОСС може бути подовжено на новий період навчання.

Членство в ОСС припиняється за рішенням Студентського парламенту ДІК при недотриманні вимог Положення, у випадках підриву авторитету ОСС, зловживання повноваженнями, порушення внутріорганізаційної дисципліни.

Представники студентського самоврядування, діяльність яких достроково була припинена у зв’язку  неналежним виконанням своїх обов’язків, порушенням дисципліни тощо, не можуть бути повторно вибрані на ці посади.

 1.6. Органи студентського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ не дублюють напрями діяльності профспілкової організації, користуються допомогою і підтримкою  профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

     1.7. Органи студентського самоврядування не залежать від вимог релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

          1.8. Відносини студентських громад та органів студентського самоврядування з адміністрацією коледжу:

 - Студентські громади та органи студентського самоврядування взаємодіють з адміністрацією коледжу та відділень з усіх питань, що віднесені до їх компетенції. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом коледжу.

- Рішення органів студентського самоврядування мають рекомендаційний характер для адміністрації, але повинні бути розглянуті нею у порядку і терміни, встановлені Законом України “Про звернення громадян ”.

 

1.9. Адміністрація  ДІК ДВНЗ УДХТУ має право:

- отримувати інформацію про діяльність студентського самоврядування;

- контролювати діяльність студентських громад та органів студентського самоврядування, заслуховувати на засіданнях  педрад відділень та коледжу звіти представників цих органів з питань, які віднесені як до компетенції органів студентського самоврядування, так і з питань, що входять до повноважень адміністрації і витікають з Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі.

- ініціювати скликання позачергових загальних зборів чи конференції студентів у випадках недотримання ОСС Положення про ДІК ДВНЗ УДХТУ та Положення про ОСС в коледжі;

- брати участь через своїх представників у заходах, що проводять ОСС (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів).

 

1.10. Адміністрація ДІК ДВНЗ УДХТУ зобов’язана:

- інформувати виконавчі ОСС про важливі рішення, що стосуються осіб, які  навчаються в коледжі;

- відраховувати та поновлювати на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування;
- надавати по можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки розвитку студентського самоврядування в коледжі, зокрема, надавати приміщення, обладнане меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком та інші засоби у тимчасове користування тощо.

Умови та порядок оренди вказаних об’єктів визначаються за домовленістю сторін.

 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

ДІК ДВНЗ УДХТУ

     2.1. Діяльність органів студентського самоврядування Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ має сприяти максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей студентів, формуванню їх моральних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

     2.2. Діяльність органів студентського самоврядування коледжу спрямовується на удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення якісного навчання, виховання духовності і культури студентів ДІК, зростання їх соціальної активності та відповідальності, формування у студентів коледжу навичок майбутніх організаторів та керівників, залучення молоді до управління навчальним закладом, вирішення питань удосконалення навчально - виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо

2.3.  Основні завдання органів студентського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ:

 • забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються, від будь-якої   

      експлуатації, психологічного і психічного тиску, приниження їх честі і гідності;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків як студента і громадянина;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання в гуртожитку ДІК;
 • організація культурно-освітньої та туристично-спортивної роботи і змістовного відпочинку студентів;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • створення у кожній навчальній групі атмосфери толерантності і колегіальності;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • представництво у керівництві коледжу та відділень;
 • сприяння залученню студентів до трудової діяльності;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • участь у роботі стипендіальної комісії;
 • координація роботи з кураторами академічних груп, вихователями гуртожитку, предметними комісіями та відділеннями;
 • морально-етичне, екологічне, естетичне, громадянське-національно патріотичне виховання студентів;

•    пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

 

 

 

 

3. Права і обов’язки органів студентського самоврядування

ДІК ДВНЗ УДХТУ

        3.1. Члени органів студентського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ  мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Положення про ДІК ДВНЗ УДХТУ.

        3.2. Права і обов'язки органів студентського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ узгоджуються з його педагогічною радою.

        3.2. Члени органів студентського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ мають право:

   -   приймати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

 •   звертатися до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування стосовно питань,  що належать до компетенції цього органу, та отримувати відповідь по суті питань;
 •   представляти інтереси студентів й здійснювати зв'язок з адміністрацією навчального закладу, викладацьким складом та батьківською громадою;

-  вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

      -  звертатися до виконавчих органів місцевої влади з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності органу самоврядування, а також із питань порушення прав учасників навчально-виховного процесу у випадках, коли ці питання не вирішуються на місцях;

-   отримувати від адміністрації підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

     -   брати участь в обговоренні та вносити конструктивні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, форм і якості навчання, індивідуальних програм, поза аудиторних заходів, дозвілля студентів;

     -  бути поінформованими щодо рішень педагогічної ради з питань, що стосуються інтересів студентів;

 -  рекомендувати адміністрації навчального закладу кращих студентів для заохочення.

 - делегувати представників до всеукраїнських та регіональних студентських організацій, конференцій, форумів тощо.

 

За погодженням з виконавчими ОСС коледжу відповідного рівня приймаються рішення про:

  - відрахування студентів  за неуспішність та дисциплінарні порушення, та їх поновлення на навчання;

       - переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

       - переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

       - заохочення кращих студентів;

       - застосування дисциплінарних заходів;

  - призначення заступника директора з виховної роботи;

  - поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

  - з питань благоустрою, соціального захисту студентів.

 

3.4. Обов'язки органів студентського самоврядування  ДІК ДВНЗ УДХТУ:

   - забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, порушувати проблеми студентів перед  адміністрацією;

   - сприяти виконанню студентами своїх обов’язків, Правил внутрішнього розпорядку коледжу, розпоряджень адміністрації на­вчального закладу з питань організації навчально-виховного процесу;

        - брати активну участь у діяльності студентського самоврядування коледжу;

        - вимагати дотримання етичних норм поведінки і моралі у студентському середовищі між студентами  і викладачами, батьками і викладацьким складом коледжу;

        -  виконувати рішення керівних органів СР;

 - сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування, підвищенню його авторитету й зміцненню його репутації;

 - звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

- координувати свою діяльність з іншими студентськими об’єднаннями, осередками, тощо;

- узгоджувати у встановленому порядку зміни та доповнення до положення про студентське самоврядування та інші питання,  що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.

 

 

 

4. Структура і організація роботи органів

студентського самоврядування коледжу

4.1.   Студентське самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, коледжу. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом відкритого (або таємного) голосування студентів.

Первинним суб’єктом студентського самоврядування є студентські громади груп, відділень, гуртожитку, коледжу. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування ДІК є академічна група, яка має свій орган самоврядування — студентську раду, його голову (старосту) і делегує свого представника до ради студентського самоврядування (старостату) .

 

         4.2. Загальні збори  (конференція) студентів.

 

       Загальні збори студентів відповідної громади є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань студентського самоврядування.

       На розгляд загальних зборів (конференцій) коледжу, відділень, гуртожитку, групи  виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів.

       Порядок проведення загальних зборів студентських громад визначається цим Положенням та статусом відповідної студентської громади.

4.3. Вищим органом студентського самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ є загальні збори (конференція активу) студентів коледжу, які:

      -  ухвалюють Положення про студентське самоврядування ДІК ДВНЗ УДХТУ, статутні документи виконавчих органів самоврядування коледжу;

      - визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

      - обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

       - вирішують питання щодо заснування засобів масової інформації органів студентського самоврядування, призначення і звільнення їх керівників.

       

       Засідання зборів є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних делегатів або загального складу студентів ДІК.

4.4. Виконавчими органами студентського самоврядування ДІК є студентський парламент коледжу, старостат  відділення, студентська рада гуртожитку, студентська рада групи. Виконавчі ОСС різних рівнів реалізують спільну діяльність за принципами підпорядкування "по вертикалі".

          4.5. З числа своїх членів виконавчий орган студентського самоврядування коледжу, відділення, гуртожитку обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

4.6. Органи студентського самоврядування коледжу, відділень і гуртожитку на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу за рік після обрання.

          4.7. Кожне засідання виконавчого органу студентського самоврядування фіксується протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем.

           4.8. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування (парламенту, старостату, ради гуртожитку, студради групи) і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання студентами.

 

                                4.9. Студентський парламент коледжу

 

4.9.1. Студентський парламент (далі — СП) є керівним виконавчим органом самоврядування студентів. На СП покладають функції керівного органу між  конференціями активу ДІК з виконання даного Положення і рішень конференцій. Студпарламент координує поточну роботу старостатів відділень, студради гуртожитку, студентських рад груп, здійснює горизонтальні та вертикальні зв'язки між ними, приймає рішення, відпрацьовує пропозиції і проекти рішень з тих питань, що входять до компетенції СП.

Діяльність та побудова студентського парламенту ДІК регламентуються його Статутом та Регламентом.

4.9.2. Голова студпарламенту ДІК організовує роботу вищого виконавчого органу самоврядування, бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя. Голова студентського парламенту  є також членом адміністративної ради коледжу.

        4.9.3.  При студентському парламенті створюються комітети та комісії за напрямками роботи: навчально-наукової, культурно-просвітницької, спортивно-оздоровчої, громадського порядку, із захисту прав студентів, соціально-побутова, прес-центр та ін.

4.9.4. Засідання студпарламенту коледжу проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Студпарламент приймає рішення більшістю голосів його членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

        4.9.5. СП може утримуватися за рахунок бюджету коледжу в межах 0,5 % від суми спеціального фонду коледжу, передбаченого на утримання органу студентського самоврядування.

5. Заключні положення

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після прийняття їх загальними зборами студентів (конференцією активу) і затвердження студентським парламентом.

5.2. Про зміни, що відбулися в статутних документах, Студентський парламент ДІК ДВНЗ УДХТУ в десятиденний строк повідомляє адміністрацію коледжу.

5.3.  Адміністрація коледжу може приймати рішення у зв'язку із порушеннями цього Положення.

5.4.  Студентська громада має право проводити студентські слухання – зустрічі з представниками органів студентського самоврядування, під час яких члени відповідної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань внутрівузівського значення, що належать до відання студентського самоврядування. Пропозиції, які вносяться за результатами студентських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами студентського самоврядування.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора

з навчально-виховної роботи                                                      Л.І. Іваницька

Категорія: ДІК | Додав: alexsan (21.04.2016)
Переглядів: 197 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вхід на сайт
Пошук  
Календар

Корисні посилання
Ми в мережі